Friederike Feldmann

Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN

Staatliche Graphische Sammlung, Munich

November 5, 2021 – January 9, 2022

Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022
Friederike Feldmann: Friederike Feldmann/Max Beckmann - NACHTGEDANKEN. November 5, 2021 – January 9, 2022